Med našimi storitvami

Naše storitve zajemajo več strokovnih področij, od revidiranja, finančnega, davčnega in poslovnega svetovanja do računovodskih storitev.

Revidiranje
Obsega preizkušanje in ocenjevanje računovodskih izkazov ter podajanje neodvisnega mnenja po pravilih, ki jih določa Z-rev oz. MSR ter druge posle dajanja zagotovil ali posli opravljanja dogovorjenih postopkov.
Notranje revidiranje
Obsega notranje revizije poslovanja (revidiranja delovanja notranjih kontrol in revidiranja skladnosti s predpisi), revidiranje proračuna in letnega poročila, svetovanje pri obvladovanju tveganj ter pri izboljšanju uspešnosti, učinkovitosti in gospodarnosti ter poslovanja organizacije.
Finančno in poslovno svetovanje
Obsega ocenjevanje vrednosti podjetij, transakcijske storitve in skrbne preglede poslovanja, svetovanje pri prestrukturiranju podjetij, pripravo poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov ipd.
 
Davčno svetovanje
Obsega svetovanje v postopkih statusno pravnih preoblikovanj družb, davčno optimiranje, svetovanje oz. zastopanje v postopkih davčnih inšpekcijskih nadzorov ipd.
Transferne cene
Naše storitve zajemajo izdelavo pravilnika o transfernih cenah.
Računovodske storitve
Obsegajo pripravo računovodskih izkazov, vodenje glavne knjige in pomožnih knjig, pripravo davčnih obračunov in poročil, obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve ipd.